7/2: Årsmöte - Kallelse & dagordning

Tid: onsdag den 7 februari klockan
Plats: 

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justerare
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse för 2017
8. Resultat och balansrapport för 2017
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
11. Val av kommande styrelse
    a) Ordförande
    b) Ledamöter
    c) Revisorer
    d) Valberedning
12. Medlemsavgift 2018
13. Inskickade frågor/punkter
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas

Välkommen!

Styrelsen

Fakta

Tid: 
Plats: 

Anmälan är bindande eftersom vi beställer lunch. Du kan avanmäla dig till info@krom.nu, men det måste ske senast 24 timmar innan. Om du uteblir utan avanmälan tar vi ut en avgift på 150 kr.